TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng .

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Thời trang dệt may Việt Nam
Địa chỉ: 02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình
Mã số thuế: 0309959793

Trả lời văn bản số 1114/TTDMVN-TCKT ngày24/12/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 1c, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của LuậtQuản lý thuế quy định về khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộckinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thìđơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bánhàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sởchính của người nộp thuế”;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có cácChi nhánh trực thuộc bán sản phẩm do Công ty sản xuất ở các tỉnh, thành phốkhác nơi Công ty đặt trụ sở chính thì khi bán hàng hoá, các Chi nhánh trên cótrách nhiệm kê khai thuế GTGT cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi nhánh.Thuế GTGT đầu ra của Công ty khi lập hoá đơn cho Chi nhánh được xác định làthuế GTGT đầu vào của Chi nhánh được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quyđịnh (nếu thuộc các trường hợp được hoàn thuế). Việc Công ty có các Chi nhánhtrực thuộc nhưng khi chuyển giao sản phẩm cho Chi nhánh để bán theo hình thứcđại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng là không đúng quy định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng KT thuế số 3
- 3096-320189
- Lưu VT-TTHT
(Nam-GTGT-Thời trang VN)

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga