TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 346/GSQL-TH
V/v trả lời phiếu hỏi đáp ngày 28/3/2013

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính.

Trảlời câu hỏi gửi kèm Phiếu hỏi đáp ngày 28/3/2013 của cổng thông tin điện tử BộTài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theoquy định về giám sát hải quan tại Điều 26 Luật Hải quan và Điều 13 Nghị định 154/2005/NĐ-CP thì giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải đượcthực hiện bằng phương thức sau:

+Niêm phong hải quan hoặc bằng phương tiện kỹ thuật khác;

+Giám sát trực tiếp do công chức hải quan thực hiện.

TheoKhoản 1, Điều 64 Luật Hải quan, trường hợp hàng hóa, phương tiện vận chuyểnchưa ra khỏi phạm vi, địa bàn hoạt động hải quan mà cơ quan, tổ chức, cá nhânphát hiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa thì cơ quan, tổchức, cá nhân đó báo ngay cho cơ quan Hải quan để kiểm tra xử lý theo quy địnhcủa Pháp luật.

Trườnghợp cơ quan chức năng phát hiện vi phạm ngoài địa bàn hoạt động Hải quan, nhưngđang được niêm phong hải quan, căn cứ Điều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hànhchính thì chỉ khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật có cấtgiấu tang vật vi phạm hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó có tráchnhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan để phối hợp mở niêm phong hải quan, khámxét và xử lý vi phạm theo quy định.

Trìnhtự và thủ tục kiểm tra khám xét thực hiện theo quy định tại Điều 48 Pháp lệnhxử lý vi phạm hành chính.

Trântrọng sự phối quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn