BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/TCHQ-GSQLV/v Xuất khẩu than của Vietmindo

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2386/TTg-KTN ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ vviệc xut khu than của Công ty Vietmindo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương cho phép Công ty Vietmindo được ứng trước chỉ tiêu xuất khẩu than của năm 2016 với khi lượng là 20.000 tấn để thực hiện xuất trong năm 2015, khối lượng than này sẽ trừ vào chỉ tiêu xuất khẩu của năm 2016; từ năm 2016 trở đi, Công ty Vietmindo phải thực hiện xut khu theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2386/TTg-KTN dẫn trên để thực hiện thủ tục xuất khu than cho Công ty Vietmindo theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 2386/TTg-KTN ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- C.ty PT Vietmindo Energitama (để biết);
(Đ/c: Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình