THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1185/BNN-TCLN ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid- 19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, đồng ý chủ trương chuyn 7,75 ha rừng tự nhiên (thuộc quy hoạch rừng sản xuất) sang mục đích khác để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Vị trí: tại khoảnh 20, Tiểu khu 480; khoảnh 13, 14 Tiểu khu 483a; khoảnh 1, 3 Tiểu khu 484; khoảnh 8, 9, 10, 13, 14, 17, Tiểu khu 494; khoảnh 1, Tiểu khu 497).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo đánh giá, rà soát hồ sơ các dự án và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác để triển khai dự án nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên, tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng nêu tại điểm 1 theo quy định tại Điều 23 Luật Lâm nghiệp năm 2017; lập, thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất rừng tiết kiệm, có hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác để triển khai các dự án nêu trên.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan chịu trch nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng nêu tại mục 1 theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư và quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (03) PMC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

>> Xem thêm:  Công văn 2228/TCĐBVN-QLBTĐB 2021 xếp loại quốc lộ phục vụ xác định giá cước vận tải đường bộ