VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 346/VPCP-KGVX
V/v dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin phê duyệtdự án trọng điểm xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tại công văn số 611/ĐHYDCT ngày 19 tháng 12 năm 2008 (xin gửi công văn và 04 tài liệu Quyết địnhcó liên quan kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo yêucầu các Bộ cho ý kiến bằng văn bản làm rõ các vấn đề sau đây:

- Sự cần thiết của việc tập trung đầu tư xây dựng Trường Đạihọc Y Dược Cần Thơ; lộ trình hợp lý để triển khai thực hiện; tính khả thi củacác nguồn vốn và việc huy động vốn đầu tư cho dự án;

- Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ quy trình xây dựngdự án này, các Bộ cho ý kiến và đề xuất về quy trình lập, phê duyệt đối với cácdự án đầu tư cho các trường đại học mới; cơ chế phối hợp của các Bộ, cơ quanliên quan trong việc xem xét, trình phê duyệt các quyết định đầu tư như thế nàocho hợp lý.

Văn bản cho ý kiến của các Bộ xin gửi về Văn phòng Chính phủtrước 10 tháng 02 năm 2009 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì cuộc họp nghe cácBộ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ báo cáo về những vấn đề có liên quan đến dựán nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT; các Vụ: PL, TH, KTN, KTTH
- Lưu: VT, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản