ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3460/UBND-SX
V/v: Cấp phép cải tạo đất, tận thu đất san lấp làm đường giao thông

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 07 năm 2007

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo

Ngày 05/07/2007,Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo có công văn số 245/UBND-SX về việc xin chủtrương ủy quyền cho huyện được cấp giấy phép cải tạo mặt bằng kết hợp tận thuđất phủ và sỏi đỏ phục vụ làm đường giao thông trên địa bàn huyện. Căn cứ LuậtKhoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các quy định hướng dẫn Luật; Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về việc phâncấp quản lý: Theo mục e, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhànước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là: "Cấp, gia hạn, thuhồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng…"

2. Về việc cảitạo mặt bằng tận thu khoáng sản:

Theo Luật Khoángsản không có điều, khoản nào của Luật cho phép cải tạo mặt bằng để tận thu,kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà việc khai thác tậnthu theo Điều 49 Luật Khoáng sản quy định: "Khai thác tận thu được thựchiện đối với khoáng sản còn lại ở mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ để thanh lýhoặc bãi thải trong khai thác, chế biến của mỏ đã có quyết định đóng cửamỏ".

Như vậy khaithác tận thu chỉ thực hiện ở các điểm mỏ đã chấm dứt hoạt động khai thác. Mặcdù trong danh mục khoáng sản thông thường của Luật tuy không có đề cập đến đất,đất phún. Tuy nhiên, trong các quy định về thu phí, lệ phí tài nguyên thì có.Ngoài ra, việc khai thác đất, phún ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, địa hìnhnên cần được quản lý chặt chẽ. Do đó, các khu vực có khoáng sản vật liệu xâydựng thông thường đều phải được cấp giấy phép khai thác theo quy định.

3. Để được cấpphép cải tạo mặt bằng và lấy đất làm đường, Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáohướng dẫn cho các đơn vị, cá nhân lập các hồ sơ, thủ tục như sau:

- Đơn xin khaithác khoáng sản.

- Quyết định thicông đường giao thông nông thôn.

- Hồ sơ thiết kếkỹ thuật đường.

- Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh có chức năng khai thác khoáng sản.

- Bản cam kếtmôi trường được UBND huyện xác nhận.

- Công văn chấpthuận của UBND huyện và đề nghị được cấp phép khai thác đất đầu sỏi đỏ phục vụđường giao thông nông thôn.

- Phương án khaithác đất đầu sỏi đỏ và bản đồ đăng ký khu vực khai thác.

4. Phong tràolàm đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn là chủ trương lớn của tỉnh.Do đó, để tạo điều kiện cho các huyện, thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêucầu Sở Tài nguyên Môi trường khi tiếp nhận các hồ sơ này phải hướng dẫn các thủtục và nhanh chóng xem xét, tham mưu UBND tỉnh cấp phép, đồng thời có biện phápquản lý chặt chẽ việc khai thác nhằm sử dụng tài nguyên đúng mục đích và cóhiệu quả./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như trên;
- Sở TNMT;
- UBND các huyện, thị;
- LĐVP, km, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân