BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3461/BTC-ĐT
V/v phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nghiên cứu Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 củay ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với việc phân bổ vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, y tế:

Việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho cácdự án thuộc lĩnh vực giao thông, y tế tạiQuyết định số 06/QĐ- UBND ngày 07/01/2013của Ủy bannhân dân tỉnh Lạng Sơn phù hợpvới danh mục dự án và chi tiết mức vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 cho từng dựán tại Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1808/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng BộKếhoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vn trái phiếu Chính phủ năm 2013.

2. Đối với việc phân bổ vốncho các dự án thuộc lĩnh vực Kiên c hóa trường lớp họcvà nhà ở công vụ giáo viên (Tỉnh chưa phân b chi tiết):

Tại Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 24/5/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn2012-2015 và năm 2012 và Quyết định số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2012 của Bộ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủgiai đoạn 2012-2015 và năm 2012 đã giaobổ sungkế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường lớphọc và nhà ở công vụ giáo viên giai đoạn 2012-2015 cho tỉnh Lạng Sơn là 48.220triệu đồng; số vốn này không giao thực hiện trong kế hoạch năm 2012. Tuy nhiên,trong năm 2012 Tỉnh đã phân bổ và đã giải ngân là 42.703 triệu đng. V vn đnày, ngày 25/02/2013 Bộ Tài chínhđã có công văn số 2506/BTC-ĐT về việc thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chínhphủ thực hiện năm 2012 Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụgiáo viên giai đoạn 2012-2015 gửiVănphòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Trong kế hoạch năm 2013, đề nghị Tỉnh chỉ phân b vốn cho các dự án thuộc lĩnh vựckiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáoviên với s vn tối đa là 5.517 triệu đồng (48.220 triệu đồng - 42.703 triệuđồng). Đối với số vốn 42.703 triệu đồng Tỉnh đã giải ngân trong kế hoạch năm2012, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 2506/BTC-ĐT ngày 25/02/2013 nêu trên, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫncụ thể.

3. Đ nghị Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước LạngSơn và các đơn vị liên quan tổ chức trin khai và thực hiện thanh toán vốncho các dự án theo đúng quy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- S Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT(11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh