TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34617/CT-HTr
V/v hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH EIWO RUBBER MFG
Địa chỉ: Lô K5, KCN Thăng Long, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
MST: 0101817623

Trả lời công văn số ERM-CV/20150415 đề ngày15/4/2015 của Công ty TNHH EIWO RUBBER MFG (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóađơn dành cho doanh nghiệp chế xuất, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

+ Tại tiết b khoản 2 Điều 3 hướng dẫn loại và hìnhthức hóa đơn:

“b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sauđây:

...- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quankhi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hànghóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cánhân trong khu phi thuế quan " (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theoThông tư này). ”

+ Tại khoản 3 Điều 32 hướng dẫn hiệu lực thi hành:

“3. Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếpnhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanhchưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo pháthành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sửdụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuếquản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đãđăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuấtkhẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanhnghiệp thực hiện hủy hóa đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư nàyvà sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa,cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này. ”

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

+ Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thuxuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khaihải quan”.

+ Tại khoản 1 Điều 5 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sauđây:

...- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quankhi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóađơn ghi rõ "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan ” (mẫu số 5.3Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

...- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bánhàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sửdụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổchức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoàilãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng. ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty làdoanh nghiệp chế xuất thì:

- Khi bán hàng vào nội địa và bán hàng vào khu phithuế quan (bao gồm cả trường hợp xuất khẩu tại chỗ), Công ty sử dụng hóa đơnbán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính).

- Khi bán hàng ra nước ngoài, Công ty không cần lậphóa đơn bán hàng mà sử dụng hóa đơn thương mại để làm các thủ tục Hải quan theoquy định.

Trường hợp Công ty còn tồn hóa đơn xuất khẩu đãthực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên thì được tiếp tục sử dụng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quyđịnh.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn