BỘ TÀI CHÍNH
------------------

Số: 3462/BTC-CST
V/v: giảm thuế xuất khẩu gỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1365/VPCP-KTN ngày 04/3/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc giao Bộ Tài chính xem xét việc giảm thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ từ gỗ rừng trồng và gỗ vườn nhà theo quy định, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3996/BNN-CB ngày 07/12/2009), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 01/02/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 1433/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về vấn đề này và Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn số 967/VPCP-KTTH ngày10/02/2010 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và để khuyến khích xuất khẩu sản phẩm gỗ, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ, cụ thể:

1. Thông tư số 23/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ có chiều dày từ 30mm trở xuống, chiều rộng từ 400 mm trở xuống thuộc nhóm 44.07 từ 10% xuống 0% không phân biệt gỗ rừng trồng hay gỗ rừng tự nhiên (trước thời điểm này, loại gỗ có kích thước chiều rộng trên 100mm, chiều dày trên 30mm có thuế xuất khẩu 10%). Việc điều chỉnh thuế xuất này nhằm tạo điều kiện cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, chủ yếu các loại gỗ đã qua chế biến, đồng thời cũng hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu, gỗ rừng tự nhiên (thường là loại có kích thước lớn) theo đúng chủ trương và khung thuế xuất khẩu do UBTVQH ban hành.

2. Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày12/3/2010 hướng dẫn không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Việc ban hành Thông tư này cũng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu (kể cả xuất khẩu gỗ sơ chế nhưng được làm từ nguyên liệu nhập khẩu), tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Bộ Tài chính xin thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biết để phối hợp thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu cần tiếp tục điều chỉnh theo đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến để xử lý kịp thời; Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn