BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3463/BNV-TCBC
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 2473/BHXH-CSXHngày 06/7/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xin ý kiến hướng dẫn thựchiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 25Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sáchtinh giản biên chế quy định Ban Tổ chức Trung ương căn cứ vào các quy định tạiNghị định hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc tinhgiản biên chế. Nên việc thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức,viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận T quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phươngthực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Do đó, đối với những vướng mắc khi triển khai thực hiệntinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn thể, đề nghị Bảo hiểmxã hội Việt Nam xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ vềviệc thực hiện tinh giản biên chế đối vớikhối các cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn thể để Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết và thựchiện theo đúng quy định

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn