BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

-------------------------

Số: 3465/BKH-PC

V/v: Ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 4411/BTC-TCHQ ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính về việc xác nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Điểm 31 Mục V Danh mục B Phụ lục I về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định 2 đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư là đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn.

2. Về xác định đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 2 và khoản 4 Điều 2 Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

3. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét các điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư cho các đối tượng đầu tư kinh doanh hạ tầng hoặc đầu tư kinh doanh trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn theo các quy định trên đây.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi quý Bộ tham khảo./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Bích Đạt