VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Xây dựng nút giao Amata và Tam Hiệp trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4010/BGTVT-ĐTCT ngày 14 tháng 4 năm 2014), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2696/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 5 năm 2014), Tài chính (công văn số 5839/BTC-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2014) về việc bổ sung hạng mục công trình xây dựng nút giao Amata và Tam Hiệp trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung hạng mục công trình xây dựng nút giao tại ngã tư Amata và Tam Hiệp trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT.
- Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Hữu Vũ