BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3466/BGDĐT-CTHSSV
V/v triển khai hoạt động phân phối kem và bàn chải đánh răng cho học sinh lớp 1 năm học 2013 - 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cácsở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác Chương trình Giáo dục Nhahọc đường "Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng" giai đoạn 2012 -2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Colgate - Palmolive Việt Namtriển khai hoạt động Chương trình Giáo dục Nha học đường, cụ thể như sau:

1. Nội dung và đối tượng: Phân phối kem và bàn chảiđánh răng cho học sinh lớp 1 thuộc các trường tiểu học trên toàn quốc.

2. Mục tiêu: Tăng cường các hoạt động chăm sóc, bảovệ sức khỏe răng miệng cho học sinh.

3. Thời gian thực hiện:

- Đối với các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên - Huếtrở ra: từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.

- Đối với các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở vào: từngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Để thực hiện hiệu quả hoạt động nêu trên, Bộ Giáodục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai một số công việcsau:

- Chỉ đạo các trường tiểu học của địa phương tổchức nhận kem và bàn chải đánh răng do Công ty Colgate - Palmolive Việt Namtặng cho học sinh lớp 1 đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy và học của cácnhà trường.

- Giám sát, kiểm tra và phối hợp với Công tyColgate - Palmolive Việt Nam tiếp nhận, phân phối kem đánh răng, bàn chải đánhrăng đến các em học sinh tiểu học.

Có báo cáo kết quả và danh sách ký nhận sản phẩmgửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2013, theo địa chỉ: VụCông tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội;Điện thoại/Fax: 04 38680367; Di động 0915 218 464; E-mail:lvtuan@moet.edu.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Cty. Colgate - Palmolive VN (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hà Thị Dung