BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3466/BNN-HTQT
V/v góp ý cho văn kiện và MOU Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Phúc đáp công văn số 1345/CTUBND-HC ngày 15/09/2010 của Ủyban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin có ý kiến đóng góp vàoBản ghi nhớ và văn kiện dự án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh SócTrăng, như sau:

1. Bản ghi nhớ

- Phụ lục A, mục 2.2 (Sở Tài chính) và mục 2.5 (đoạn 1): đềnghị xem xét lại quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có đồng thẩmquyền để ký đối với tài khoản dự án, điều này sẽ ảnh hưởng tới quá trình và tiếnđộ thực hiện dự án. Về cơ bản, nếu Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm chủ dựán, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là chủ tài khoản dự án, và có trách nhiệm báo cáovới UBND tỉnh Sóc Trăng (chủ quản dự án) và các cơ quan liên quan (bao gồm cả SởTài chính) về quá trình thực hiện và chi tiêu của dự án.

- Nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng xin phépChính phủ ủy quyền cho UBND tỉnh Sóc Trăng ký Ban ghi nhớ với phía Canada.

2. Văn kiện dự án: Nội dung dự án khi đăng ký ghi danh mục với Chính phủ và vănkiện dự án chuẩn bị thẩm định khác nhau về cơ bản (về tên dự án, mục đích, hoạtđộng và kết quả đầu ra). Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làmviệc lại với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin chủ trương và trình Chính phủ xinphép thay đổi tên và nội dung dự án theo quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CPngày 9/11/2006 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức.

Đề nghị Quý Ủy ban nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, HTQT (HH-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng