BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3466/LĐTBXH-BHXH
V/v: giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Võ Văn Kiền

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Yên Bái

BộLao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 1527/UBND-VX ngày 20tháng 7 năm 2010 của quý Ủy ban về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đốivới ông Võ Văn Kiền, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theonội dung văn bản số 1527/UBND-VX nói trên và hồ sơ kèm theo, ông Võ Văn Kiềnsinh năm 1938, có thời gian công tác từ tháng 2/1959 đến tháng 4/1984. Ông Kiềnđã chết năm 1994. Nay gia đình ông Kiền đề nghị được hưởng chế độ hưu trí và tửtuất.

Việclập hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động thuộc trách nhiệm cơquan quản lý người lao động. Tại thời điểm ông Kiền nghỉ việc (năm 1984) thì hồsơ hưởng chế độ hưu trí của ông chưa được Ngân hàng tỉnh Hoàng Liên Sơn chuyểnđến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoàng Liên Sơn để được cấp sổ hưutrí. Mặc khác, theo nội dung văn bản số 1527/UBND-VX nêu trên, ông Kiền đã chếtnăm 1994. Do vậy, nay quý Ủy ban đề nghị giải quyết hưởng lương hưu hàng thángđối với ông Kiền từ tháng 6/1984 đến tháng 9/1994 là không có cơ sở giải quyết.

Chếđộ tử tuất đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội chết trước ngày01/1/1995 được thực hiện tại Điểm 4 Mục I Công văn số 843/LĐ-TBXH ngày25/3/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo quy định tại Công vănsố 2347/LĐTBXH-BHXH ngày 07/8/2001 và Công văn số 3173/LĐTBXH-BHXH ngày23/9/2001 thì việc giải quyết tồn đọng theo hướng dẫn tại Công văn số843/LĐ-TBXH chấm dứt kể từ ngày 01/10/2001. Từ 01/10/2001 trở đi, nếu có trườnghợp vướng mắc cá biệt chưa được giải quyết thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộithẩm định và lập hồ sơ giải quyết những trường hợp cá biệt theo quy định hiệnhành. Những trường hợp vướng mắc cá biệt bao gồm:

-Người sử dụng lao động hoặc người lao động đã nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xãhội trước ngày 01/10/2010 nhưng chưa được giải quyết;

-Người sử dụng lao động hoặc người lao động khiếu nại về bảo hiểm xã hội trướcngày 01/10/2001, nhưng đến sau ngày 01/10/2001 các cơ quan chức năng mới có kếtluận làm rõ sự việc.

BộLao động - Thương binh và Xã hội trả lời quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga