VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Hoạt động trạm thu phí giao thông trên Quốc lộ 40, đoạn Ngọc Hồi - Dốc Muối, tỉnh Kon Tum
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3461/BGTVT-ĐTCT ngày 31 tháng 3 năm 2014), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2362/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 4 năm 2014), Tài chính (công văn số 5690/BTC-HCSN ngày 29 tháng 4 năm 2014) về hoạt động trạm thu phí giao thông trên Quốc lộ 40, đoạn Ngọc Hồi - Dốc Muối, thuộc địa phận tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum căn cứ Hợp đồng BOT đã ký với Nhà đầu tư để quyết định việc duy trì Trạm thu phí nêu trên theo thẩm quyền, phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách địa phương.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ