TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3467 TCT/DNNN
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 488/CV-CT ngày 1/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre vướng mắc về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp Xưởng Dạy nghề Vá lưới Bến Tre là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, đăng ký kê khai nộp thuế theo hình thức khấu trừ. Hàng tháng đơn vị thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định, nhưng do chênh lệch giữa số thuế GTGT đầu vào và số thuế đầu ra nhỏ, dưới mức quy định được hoàn thuế nên chưa lập hồ sơ hoàn thuế. Nay đơn vị có công văn đề nghị hoàn thuế GTGT từ năm 1999 đến nay và số thuế được hoàn tương ứng với mức quy định thì Cục Thuế hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ để hoàn thuế theo quy định tại Mục II, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp do không thực hiện việc kê khai nộp thuế hàng tháng và quyết toán thuế hàng năm theo quy định thì đơn vị chỉ được xét hoàn thuế đối với những hoá đơn, chứng từ có thuế GTGT tối đa là 3 tháng kể từ khi lập hồ sơ kê khai hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc