BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3469/TCHQ-KTTT
V/v MS máy bơm hỗn hợp nước- bột giấy

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1495/HQHP-PNV ngày 8/7/2003 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng máy bơm hỗn hợp nước- bột giấy nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 4785/NK /KD KVIII ngày 12/6/2003 tại Hải quan TP. Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC ngày 11/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tham khảo chú giải nhóm 84.13 Hệ thống điều hoà (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Mặt hàng máy bơm ly tâm công suất 36m3/h, dùng để bơm hỗn hợp gồm 95% nước và 5% bột giấy thuộc mã 841370.10. có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn