BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3469/TCT-KK
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 793/CT-KTrT ngày09/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nêu vướng mắc về việc thu thuế GTGT của cácnhà thầu có hoạt động xây dựng cơ bảnvãng laingoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật quản lý thuế; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp các nhà thầu ngoại tỉnh, trụ sở chính tại Hà Nội,Đà Nng, Hồ Chí Minh (danh sách đính kèm)có hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhưng chưa thực hiện kêkhai, nộp thuế hoặc chưa nộp thuế đầy đủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuếđề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Thuế các thành phố: Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh đôn đốc, xử lý dứtđiểm số tiền thuế GTGT vãng lai còn phảinộp của các nhà thầu trên.

Trường hợp tại trụ sở chính chưa kê khai doanh thu phát sinhvà số thuế phải nộp của hoạt động xây dựng cơ bản vãnglai tại tỉnh Cà Mau, đề nghị các Cục Thuế: Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh hướng dẫn các nhà thầukhai bổ sung và đề nghị nộp ngay số tiền thuế vãnglai hoặc tiến hành các thủ tục kiểm tra, thanh tra về hóa đơn, kê khai, nộp thuế nhà thầu vãng lai để xác định các hành vi vi phạm về thuếvà xử phạt, công khai các thông tin về nợ thuế theo quy định. Trường hp cần thiết, cơ quan thuế có văn bản gửi các cơ quan chức năng để phối hợpthu hồi nợ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết vàphối hợp với các Cục Thuế có liên quan thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Thuế TP. Hà Nội, Đà Nng,
Hồ Chí Minh (để phối hợp thực hiện);
- Các Vụ: QLN, PC;
-
Lưu:VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí