BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 347/BTC-QLN
V/v: thông báo cơ chế sử dụng và cho vay lại nguồn tín dụng người mua ưu đãi vay NH XNK Trung Quốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Thựchiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2223/TTg-KTTH ngày18/12/2008 về cơ chế sử dụng và cho vay lại nguồn tín dụng xuất khẩu ưu đãi vayNgân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc trị giá 500 triệu USD, Bộ Tài chính xinthông báo như sau:

I.ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG KHOẢN VAY:

Theoquy định của Hiệp định, các dự án có thể được tài trợ từ Hiệp định là các dự ánnhập khẩu thiết bị của Trung Quốc hoặc có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốcbao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các ngànhcông nghiệp, được Chính phủ hai nước chấp thuận.

Khoảntín dụng được Bộ Tài chính sử dụng theo phương thức cho vay lại đối với cácdoanh nghiệp Việt Nam. Các đề nghị tài trợ chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kểtừ ngày Hiệp định vay khung có hiệu lực.

Dothời hạn đề nghị tài trợ từ Hiệp định ngắn nên phía Việt Nam cần khẩn trươnglựa chọn các dự án thích hợp. Các dự án được chọn cần đáp ứng được các điềukiện sau:

-Đã có Báo cáo khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-Khả thi về mặt tài chính và có khả năng trả nợ;

-Đảm bảo đủ vốn đối ứng để thực hiện dự án và có mức vốn chủ sở hữu đạt từ 20%trở lên.

-Đáp ứng thêm một trong 2 điều kiện sau:

+Đã ký Hợp đồng thương mại hoặc Hợp đồng thầu với Nhà xuất khẩu hoặc Nhà thầuTrung Quốc. Các dự án này được ưu tiên vì đáp ứng khả năng giải ngân nhanh.

+Đang đàm phán hợp đồng thương mại với nhà thầu hoặc nhà nhập khẩu Trung Quốctrên cơ sở kết quả trúng thầu được duyệt hoặc đã có kết quả trúng thầu thôngbáo có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc hoặc phần nhập khẩu thiết bị từ nhàxuất khẩu Trung Quốc trong dự án chiếm ít nhất là 50% trị giá hợp đồng;

Trongcác dự án đã đáp ứng được các điều kiện nêu trên, Bộ Tài chính sẽ ưu tiên lựachọn các dự án, công trình trọng điểm của Nhà nước đang hoặc chuẩn bị thực hiệnthuộc các lĩnh vực mà Hiệp định quy định, các dự án trong các ngành được ưutiên thuộc các tỉnh nghèo, miền núi phía bắc (như thủy điện, xi măng).

Trêncơ sở đề nghị sử dụng vốn của các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh và của các doanhnghiệp, Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án được sử dụng nguồn vốn này.

II.ĐIỀU KIỆN CHO VAY LẠI ĐỐI VỚI KHOẢN TÍN DỤNG:

Theoquy định tại Điều 13 của Nghị định 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủban hành Quy chế vay và trả nợ nước ngoài, đối với các nguồn vay thương mại vàĐiều 12 của Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chínhphủ ban hành kèm theo Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2007,Bộ Tài chính thông báo điều kiện cho vay lại đối với Khoản tín dụng như sau:

-Đồng tiền cho vay lại: bằng ngoại tệ gốc là Đồng Đô la Mỹ (USD).

-Lãi suất cho vay lại: bằng lãi suất vay của nước ngoài cộng phí cho vay lại doBộ Tài chính xác định trên cơ sở khả năng trả nợ của từng dự án. Mức phí chovay lại tối thiểu là 0,25%/năm và tối đa là 1,5%/năm tính trên dư nợ gốc.

-Tùy thuộc quy định tại Hợp đồng vay cụ thể, thời hạn cho vay lại tối đa là 15năm (tùy thuộc vào quy mô và thời gian hoàn vốn của dự án) trong đó có tối đa 5năm ân hạn.

-Phí cam kết, phí quản lý và các loại phí khác sẽ theo mức được quy định trongHợp đồng vay cụ thể và do Người vay lại trả.

-Cơ quan cho vay lại do Bộ Tài chính ủy quyền cho vay lại đối với dự án cụ thểđược hưởng phí dịch vụ cho vay lại và được quyền lựa chọn một trong hai cáchthu phí là 1,5% tính trên tổng số vốn gốc, lãi và lãi phạt (nếu có) thực tế thuhồi hoặc 0,2%/năm tính trên dư nợ gốc.

III.THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN TÍN DỤNG:

Cácdự án đã đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm I ở trên có nhu cầu sử dụng Khoảntín dụng cần có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký sửdụng vốn vay, trong đó nêu rõ tên dự án và trị giá đăng ký vay, có kèm theo cáchồ sơ sau:

-Bản sao công văn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền;

-Bản sao Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và Quyết định đầu tư dự áncủa cấp có thẩm quyền;

-Cam kết của chủ đầu tư về việc đảm bảo vốn chủ sở hữu theo quy định;

-Phương án tài chính trong đó chứng minh khả năng trả nợ của dự án với điều kiệncho vay lại nêu tại mục II nêu trên;

-Bản sao Hợp đồng thương mại/Hợp đồng thầu với Nhà xuất khẩu hoặc Nhà thầu TrungQuốc hoặc phê duyệt kết quả trúng thầu của nhà thầu/nhà xuất khẩu Trung Quốc;

-Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký trước ngày 28 tháng 2 năm 2009

Khiđã đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạchvà Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục sử dụng nguồn vốn tíndụng người mua ưu đãi này và thông báo cho Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốcvà phối hợp với Chủ đầu tư để tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng vay cụ thể.

BộTài chính xin thông báo để Quý Cơ quan biết và thông báo cho các tổ chức có nhucầu vốn, đã đáp ứng các tiêu chí lựa chọn dự án nêu trên triển khai thực hiệnviệc đăng ký sử dụng vốn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KH&ĐT;
- Ngân hàng NN VN;
- Vụ ĐT;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà