TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 347/GSQL-GQ3
V/v hướng dẫn thực hiện xử lý vướng mắc tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh vô thừa nhận

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh

Thựchiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục về việc hướng dẫn một số vướng mắc tại Chicục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đềnghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các Công ty kinh doanh dịchvụ chuyển phát nhanh thực hiện nội dung công văn số 6071/TCHQ-GSQL ngày31/10/2012 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng tồn đọng của doanh nghiệpchuyển phát nhanh.

2. Căncứ chứng từ vận tải để phân biệt giữa hai loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩugửi đường hàng không thường với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụchuyển phát nhanh đường hàng không.

3. Căncứ theo quyết định của Tổng cục Hải quan về việc xác định địa bàn hoạt động củaTrung tâm thông quan hàng hóa chuyển phát nhanh tại Công ty TNHH Giao nhận hànghóa Tân Sơn Nhất (TECS), Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chuyểnphát nhanh Bưu điện (EMS), đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo,bố trí công tác quản lý của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phù hợp với từngdoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát nhanh theotình hình thực tế.

4. Đốivới kiến nghị khác của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh về việc xây dựng tờ khai hải quan đối với hàng hóa chuyển phátnhanh không sử dụng tờ khai phi mậu dịch hiện hành (vì có nhiều bất cập và đểphù hợp với việc phát hành biên lai đặc thù) và việc lưu giữ hồ sơ hải quan củadoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan đangnghiên cứu và sẽ có hướng dẫn sau.

CụcCục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha