BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 347/LĐTBXH-TL
V/v: Tiền lương làm thêm giờ đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH mía đường BOURBON Gia Lai
Số 561 Trần Hưng Đạo, Ayunpa, Gia Lai

Trả lời công văn số 02/SBGL ngày 03/01/2006 của Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 73 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào những ngày lễ (8 ngày/năm). Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuầnthì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo (nếu ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp là ngày chủ nhật thì người lao động được bố trí nghỉ bù vào ngày thứ hai). Đồng thời theo quy định tại tiết b và tiết c, khoản 1, Điều 61 của Bộ luật Lao động thì nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần được trả lương ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm; vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

Do vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ (trùng với ngày nghỉ hàng tuần) và ngày nghỉ bù thì phải trả lương cho người lao động như sau:

- Đối với ngày nghỉ bù gồm: 100% tiền lương cho thời gian nghỉ lễ được hưởng nguyên lương và ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

- Đối với ngày nghỉ hàng tuần: ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Vụ TL

TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân