Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3470 TCT/NV6 NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 69/2002/TT-BTC

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướngChính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệpqua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe tô, xe hai bánh gắn máy, Tổng cụcthuế lưu ý thêm một số điểm như sau:

1/ Về đối tượng áp dụng và cáctrường hợp tạm thời chưa áp dụng:

a/ Theo quy định tại điểm 1, MụcI Thông tư 69/2002/TT-BTC thì đối tượng áp dụng là những cơ sở kinh doanh mặthàng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêudùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường, để ngăn chặn trường hợp cơ sởkinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trốn thuế bằng thủ đoạn thông đồng vớimột số cơ sở kinh doanh ngành nghề khác xuất giao xe gắn máy với số lượng ítcho các cơ sở này bán lẻ, vì vậy các cơ sở kinh doanh ngành nghề khác nếu cóbán lẻ xe ôtô, xe hai bánh gắn máy chưa qua đăng ký sử dụng ghi giá thấp hơngiá tính lệ phí trước bạ thì cũng thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số69/2002/TT-BTC .

b/ Theo qui định tại điểm 1, Phần1 Thông tư 69/2002/TT-BTC thì trường hợp cơ sở xuất hàng giao cho đại lý bánhưởng hoa hồng cũng thuộc đối tượng áp dụng. Do đó, để tránh bị lợi dụng, Cụcthuế phải trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh theo hình thức giao xe ôtô, xe haibánh gắn máy cho các đại lý bán hưởng hoa hồng, các đối tượng này cần căn cứvào hợp đồng kinh tế, kiểm tra và nắm rõ các trường hợp xuất hàng giao cho đạilý bán hưởng hoa hồng để yêu cầu cơ sở kinh doanh kê khai đúng đối tượng, tránhlợi dụng xuất hàng giao đại lý bán hưởng hoa hồng nhưng lại kê khai bán buôn.

c/ Đối với các cơ sở sản xuất,lắp ráp xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giáthống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thuộc đối tượng tạmthời chưa áp dụng. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng lợi dụng qui định này đểtrốn thuế bằng cách công bố giá bán thấp hơn giá thành sản xuất, lắp ráp hoặcgiá thị trường, khi nhận được bảng giá của cơ sở sản xuất lắp ráp thông báo,Cục thuế trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất, lắp ráp cần thiết phải kiểm tra giáthành sản xuất kết hợp đối chiếu với giá bán lẻ xe ôtô, xe hai bánh gắn máytrên thị trường. Nếu thấy giá do cơ sở công bố quá thấp so với giá xe cùngchủng loại ngoài thị trường, hoặc thấp hơn giá thành sản xuất thì Cục thuế có ýkiến đề nghị cơ sở sản xuất, lắp ráp xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp. Trườnghợp cơ sở sản xuất, lắp ráp không điều chỉnh giá, Cục thuế trực tiếp quản lý cơsở sản xuất, lắp ráp thông báo cho các Cục thuế địa phương khác biết để cùng tổchức kiểm tra giá bán thực tế. Nếu thực tế cơ sở kinh doanh bán xe thu tiền caohơn giá công bố thì Cục thuế ấn định giá tính thuế (theo giá trước bạ) để truythu và xử phạt theo qui định.

d/ Các cơ sở nhận đại lý hưởnghoa hồng nhưng bán không đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý thì cũng bị xửlý truy thu thuế GTGT và thuế TNDN căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ nơi cơsở nhận đại lý đóng trụ sở.

e/ Ngoài các đối tượng tạm thờichưa áp dụng đã được quy định tại điểm 2, Mục 1 Thông tư số 69/2002/TT-BTC cáctổ chức và cá nhân có xe ôtô, xe hai bánh gắn máy đã đăng ký sử dụng nay thanhlý bán cũng thuộc đối tượng tạm thời chưa áp dụng.

2/ Về xử lý thu thuế:

a/ Về thuế GTGT:

Theo qui định tại điểm 1, Mục IIIThông tư 69/2002/TT-BTC , hàng tháng cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắnmáy phải kê khai thuế GTGT và kê khai số lượng xe đã bán trong tháng. Trườnghợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong tháng kê khai nộp thuếGTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra nhưng cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe haibánh gắn máy vi phạm về giá bán, bị truy thu thuế GTGT thì số thuế GTGT bị truythu này sẽ không được bù trừ vào thuế GTGT chưa được khấu trừ (số thuế GTGT cònđang bị âm do thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra), ngay trong tháng đócơ sở kinh doanh vi phạm phải nộp ngay số thuế GTGT bị truy thu theo quyết địnhcủa cơ quan thuế. Số thuế GTGT kê khai còn âm chưa được khấu trừ sẽ kê khaikhấu trừ vào tháng tiếp theo.

Ví dụ: Cơ sở kinh doanh xe máy kêkhai số thuế GTGT của tháng 8/2002 là: âm 100 triệu đồng do thuế GTGT đầu ranhỏ hơn thuế GTGT đầu vào.

Cơ quan thuế kiểm tra xác địnhphải truy thu 20 triệu đồng.

Cơ sở sẽ phải nộp thuế GTGT truythu trong tháng 8 là 20 triệu đồng mà không được bù trừ vào số thuế âm (-100triệu). Số thuế GTGT còn âm này sẽ dược chuyển sang tháng tiếp sau.

b/ Về thuế TNDN:

Theo qui định của Luật thuế TNDN:thuế TNDN tạm nộp theo quí và quyết toán theo năm. Khi quyết toán thuế TNDN năm2002, Tổng cục thuế sẽ hướng dẫn đầy đủ cách xác định doanh thu, chi phí đốivới các trường hợp kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy vi phạm ghi giá bánthấp hơn giá thực tế thanh toán.

Trước mắt, căn cứ doanh thu ấnđịnh để tính truy thu thuế GTGT, Cục thuế chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh mức kêkhai tạm nộp thuế TNDN đầu năm để điều chỉnh mức tạm thu thuế TNDN của quí IIIvà quí IV năm 2002 cho sát với thực tế kinh doanh và doanh thu ấn định

3/ Về kê khai:

Theo qui định tại Thông tư69/2002/TT-BTC , cơ sở kinh doanh phải kê khai bổ sung theo mẫu Bảng kê số 01/OTO-XM Cục thuế hướng dẫn đơn vị ghi rõ, cụ thể các chỉ tiêu trong biểu. Khinhận được Bản kê số 01/OTO-XM Cục thuế cần chú ý:

- Kiểm tra kỹ cột số 2, nếu thấycó dấu hiệu vi phạm thì đối chiếu với hoá đơn xuất bán của đơn vị tránh trườnghợp kê khai sai chủng loại, đời xe làm giảm số thuế phải nộp.

- Kiểm tra kỹ cột số 5 để tránhtrường hợp đơn vị bán lẻ nhưng không ghi vào. Nếu phát hiện đơn vị có bán lẻnhưng không ghi thì được xác định là hành vi khai man trốn thuế, sẽ bị xử phạtvề hành vi trốn lậu thuế theo quy định tại điểm 1b, Điều 3, Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.

- Phải hướng dẫn đơn vị kinhdoanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán. Cầnlưu ý kiểm tra sổ sách kế toán đối tượng ngoài quốc doanh về hàng tồn kho, hàngnhập trong tháng, hàng xuất bán trong tháng phải thể hiện số lượng từng loại xevà số khung số máy của từng xe.

4/ Tổ chức thực hiện:

- Cục thuế tổ chức tuyên truyềnrộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, tác dụng củabiện pháp này, những nội dung cụ thể nêu tại Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN quagiá bán trong lĩnh vực kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, Thông tư số69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 41/2002/QĐ-TTg nêu trên, cử cán bộ trực tiếp đến từng cơ sở phổ biến nộidung của Thông tư 69/2002/TT-BTC để các đối tượng kinh doanh xe ôtô, xe haibánh gắn máy hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc; giúp các đối tượng tiêu dùng nhậnthức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc giám sát và yêu cầu ngườibán viết hoá đơn đúng giá thực tế thanh toán.

Cục thuế phải hết sức lưu ý đểgiải thích, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng ở địa phương hiểurõ, đồng thời chú ý điều chỉnh ngay, kịp thời giá tính lệ phí trước bạ trongtrường hợp giá bán xe máy ở địa phương đã giảm, để doanh nghiệp yên tâm. Vừaqua, có một số cơ sở kinh doanh đã từng trốn thuế bằng cách ghi hoá đơn thấphơn giá thanh toán. Nay thực hiện biện pháp này, không thể trốn thuế được, cáccơ sở này đã tuyên truyền, kích động dư luận hiểu sai chủ trương của nhà nước,cho rằng cơ quan thuế buộc các cơ sở kinh doanh phải bán xe hai bánh gắn máytheo giá tính lệ phí trước bạ.

- Để tránh lạm thu, thất thu, Cụcthuế theo dõi chặt chẽ biến động về giá, kịp thời trình Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố điều chỉnh Biểu giá tính lệ phí trước bạ cho sát với thực tế. Đối vớixe mới chưa có tên trong biểu giá, Cục thuế cần phải khảo sát giá hoặc lấy giácủa xe cùng chủng loại để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố đưa vào Biểu giángay.

- Giá tính lệ phí trước bạ chỉdùng làm căn cứ để xử lý truy thu thuế đối với các trường hợp ghi giá bán trênhoá đơn thấp hơn giá thị trường, không phải là giá hướng dẫn buộc các cơ sởkinh doanh phải ghi hoá đơn. Các cơ sở kinh doanh bán hàng có trách nhiệm lậphoá đơn, chứng từ ghi theo giá niêm yết, đúng giá thực tế thanh toán.

- Cục thuế các tỉnh, thành phốtập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hạn chế đến mức thấp nhất thất thu thuếtrong kinh doanh xe máy. Có biện pháp đối chiếu kịp thời hoá đơn xuất bán củacác tổ chức, các nhân kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thông qua ngườimua đến làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ, nhằm xử lý nghiêm túc đối với cáctrường hợp gian lận.

- Thông tư số 69/2002/TT-BTC cóhiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2002; những trường hợp vi phạm trước ngày1/9/2002 được xử lý theo hướng đẫn tại Công văn số 3645 TC/TCT ngày 6/9/2000của Bộ Tài chính về xử lý đối tượng kinh doanh xe máy ghi giá trên hoá đơn thấphơn giá thực tế thanh toán và Công văn số 740 TCT/NV6 ngày 23/3/2001 của Tổngcục thuế về xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh xe gắn máy.

Trên đây là một số điểm cần lưu ýkhi thực hiện Thông tư 69/2002/TT-BTC . Trong quá trình thực hiện có phát sinhnhững vấn đề khác, đề nghị Cục thuế báo cáo bằng văn bản để Tổng cục thuếnghiên cứu giải quyết.