BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3471/BTC-TCHQ
V/v hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.
(Lô M, KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

Bộ Tài chính nhận được công văn sốPVN/AFC/21.11.2012 ngày 21/11/2012, số PVN/AFC-11 01.2013 ngày 11/01/2013 củaCông ty TNHH Piaggio Việt Nam phản ánh vướng mắc về thủ tục hoàn thuế nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định điểm c5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì:“Doanh nghiệp nhậpkhẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoànchỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sảnxuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia cônghàng hóa xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; doanh nghiệp nhập khẩunguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần doanh nghiệpkhác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu...”

Để xử lý vướng mắc về việc cung cấp tờ khai xuấtkhẩu trong bộ hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 118 Thông tư số194/2010/TT-BTC trong điều kiện Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phải cung cấp tờkhai xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu và hợp đồng xuất khẩu bảnchính cho 70-80 các nhà cung cấp để làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyênliệu, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1.- Trên cơ sở số lượng xe máy xuất khẩu, định mứchàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam có công văn thông báo gửi cơquan hải quan nơi nhà cung cấp nội địa mở tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế (theomẫu đính kèm). Nội dung công văn của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam gửi cơquan hải quan phải thể hiện rõ các thông tin:

+ Số hiệu tờ khai xuất khẩu, ngày đăng ký tờ khaixuất khẩu, địa điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu;

+ Số lượng xe máy xuất khẩu của Công ty TNHHPiaggio Việt Nam;

+ Tên nhà cung cấp bán thành phẩm cho Công ty TNHHPiaggio Việt Nam;

+ Tên và số lượng bán thành phẩm do nhà cung cấpbán cho Công ty TNHH Piaggio Việt Nam cấu thành trong số lượng xe máy đã xuấtkhẩu;

+ Cơ quan hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đề nghịhoàn thuế.

+ Cam kết của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam chịutrách nhiệm về các thông tin đã khai báo với cơ quan hải quan.

2- Công ty TNHH Piaggio Việt Nam thực hiện sao y tờkhai xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan) cho nhà cung cấp nội địa. Số lượngbản sao tờ khai xuất khẩu tương ứng với số lượng nhà cung cấp nội địa. Công tyTNHH Piaggio Việt Nam chịu trách nhiệm về việc phát hành số lượng bản sao tờkhai xuất khẩu cho các nhà cung cấp nội địa có hàng hóa được sản xuất từ nguyênliệu nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm xe máy xuất khẩu của Công ty.

3- Cơ quan hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đềnghị hoàn thuế căn cứ công văn thông báo của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, bảnsao tờ khai xuất khẩu (do Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phát hành cho nhà cungcấp nội địa), hóa đơn GTGT do nhà cung cấp nội địa phát hành khi bán thành phẩmcho Công ty TNHH Piaggio Việt Nam để thay thế: tờ khai xuất khẩu, chứng từthanh toán hàng xuất khẩu bản chính trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu và thựchiện hoàn thuế cho các nhà cung cấp nội địa nếu thuộc đối tượng hoàn thuế theoquy định tại điểm c5 khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC Nhà cung cấpnội địa chịu trách nhiệm về hồ sơ hoàn thuế xuất trình với cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Piaggio ViệtNam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (47).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

….., ngày tháng năm 20

Kính gửi:

- Cục Hải quan A (1)
- Cục Hải quan B (1)
- ….. (1)

Ngày...tháng...năm 20…, Công ty TNHH Piaggio ViệtNam đăng ký tờ khai xuất khẩu số ...tại Chi cục Hải quan D(2) CụcHải quan E(3) với số lượng xe máy xuất khẩu là ...chiếc.

Để sản xuất số xe máy xuất khẩu nêu trên, Công tyTNHH Piaggio Việt Nam đã mua sản phẩm của các nhà cung cấp nội địa. Các nhàcung cấp nội địa này đã nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm sau đóbán cho Công ty chúng tôi.

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam xin xác nhận danhsách các nhà cung cấp nội địa, tên và số lượng bán thành phẩm do nhà cung cấpnội địa cấu thành trong số lượng xe máy xuất khẩu theo tờ khai xuất khẩu số...được đăng ký ngày ... tháng ... năm tại Chi cục Hải quan(2) ...CụcHải quan(3)...như sau:

STT

Mã bán thành phẩm

Tên bán thành phẩm

ĐVT

Tên nhà cung cấp

Số lượng bán thành phẩm cấu thành trong sản phẩm XK

Chi cục Hải quan hoàn thuế

1

xxx

Chiếc

Công ty X

Chi cục Hải quan C(4) trực thuộc Cục HQ A

2

xxx

Chiếc

Công ty Y

3

xxx

Chiếc

Công ty Z

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam xin cam kết và chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêutrên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Hải quan(2) (để biết);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Cục Hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đềnghị hoàn thuế.

- (2): Chi cục Hải quan nơi Công ty TNHH Piaggio mởtờ khai xuất khẩu.

- (3): Cục Hải quan nơi Công ty TNHH Piaggio mở tờkhai xuất khẩu.

- (4): Chi cục Hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đềnghị hoàn thuế.