BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3471/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 380/GSLQ-THngày 22/6/2012 về việc xác minh C/O mẫu D do Singapore cấp, Tổng cục Hải quanthông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Singapore đã có thư xác minh C/O có số tham chiếu 642376, cấp ngày25/4/2012 là hợp lệ. Cơ quan này đã giải thích vì sự sai sót của người xuấtkhẩu đã không ký tại ô số 11 và đề nghị Hải quan Việt Nam xem xét chấp nhận C/Odẫn trên. Do vậy, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về thực tế nhập khẩu củalô hàng với khai báo trên C/O thì xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi theo quyđịnh.

Cục Giám sát quản lý trả lời để CụcHải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty EMC Việt Nam (để biết)
(Đ/c: 448/3, Lê Văn Sỹ, Q.3, TP Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn