BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3475/BHXH-CSYT
V/v một s vướng mắc trong thanh toán chi phí máu, chế phẩm máu

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bộ Y tế

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 33/2014/TT- BYT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế quy định giátối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phn, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn, các cơsở y tế không có chức năng tuyển chọn người hiến máu; tiếp nhận máu, thành phầnmáu; xét nghiệm sàng lọc máu; điều chế các chế phẩm máu; lưu trữ, bảo quản,cung cấp, sử dụng máu và chế phẩm máu theo quy định của Bộ Y tế thì cơ quan Bảohim xã hội không có cơ sởthanh toán chi phí đối với các đơn vị máu, các xét nghiệm máu do các cơ sở y tếnày điều chế để cung cấp cho người bệnh bảo him y tế.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay một số cơ sở y tế vẫnđang thực hiện tuyển chọn người hiến máu; tiếp nhậnmáu, thành phần máu; xét nghiệm sàng lọc máu; điều chế các chế phm máu từ nhiều năm trước nhưng chưađược Bộ Y tế phê duyệt chức năng thực hiện để cung cấp cho người bệnh theoThông tư số 33/2014/TT- BYT ngày 27/10/2014 (Bnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Chợ Ry, Bệnh viện Đa khoa tỉnh KiênGiang...).

Việc sử dụng máu, chế phẩm máu trong quá trình điềutrị người bệnh là vấn đề cấp thiết và cần đảm bảo chất lượng, liên quan trực tiếpđến hồi sức, cấp cứu, phẫu thuật cho người bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đềnghị Bộ Y tế cho ý kiến về vấn đề này đ thực hiện việc thanh toán với các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong khi chưacó ý kiến trả lời của Bộ Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm thời thanh toán chiphí máu, chế phm máu từ các đơn vị chưa cóchức năng nêutrên theo phạm vi, mức hưởngcủa người tham gia bảo hiểm y tế./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- Các Ban: KT; TCKT; KTNB;
- GĐB; GĐN;
-
Lưu: VT, CSYT(2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo