BTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3475/BTNMT-KTTVBĐKH
V/v: Hướng dẫn tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Công Thương, Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 ca Thủ tướng Chính phủban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốcgia, căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 và Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phphêduyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổikhí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chứctổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình theocác nội dung sau:

1. Mục đích, yêucầu

Nhằm tổng kết, đánh giá toàn diệnviệc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốcgia ứng phó với biến đổi khí hậu; những vic đã làm được,các tồn tại và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra bài họckinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

2. Nội dung đánhgiá tổng kết (Hướng dẫn gửi kèm).

Báo cáo tổng kết thực hiện Chươngtrình giai đoạn 2010 - 2015 của Cơ quan thực hiện Chương trình gửi về Bộ Tàinguyên và Môi trường (qua Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó vớibiến đổi khí hậu, điện thoại: 04 37759 769, email: [email protected]), số 10Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 31/10/2015.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghliên hệ Văn phòng Chương trình để phối hợp giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính ph;
-
Bộ trưởng (để b/cáo);
-
Lưu: VT, KTTVBĐKH.

KT. BTRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Trần
Hồng Hà

ĐỀCƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT

CHƯƠNGTRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

I. Tổ chức thực hiện Chươngtrình

- Thông tin về Ban chỉ đạo thực hiệnChương trình của Cơ quan thực hiện Chương trình (Bộ, UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc TW), bao gồm:

+ Quyết định thành lập

+ Số lượng thành viên Ban chỉ đạo

+ Họ, tên và chức vụ chính quyềncủa Trưởng ban chỉ đạo

Trường hp Cơquan thực hiện Chương trình không thành lập Ban chỉ đạo cần nêu rõ lý do.

- Thông tin về Văn phòng Ban chỉ đạothực hiện Chương trình của Cơ quan thực hiện Chương trình, bao gồm:

+ Quyết định thành lập

+ Số lượngthành viên thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo

+ Họ, tên và chức vụ chính quyền của Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo

+ Trụ sở Văn phòng Ban chỉ đạo

+ Địa chỉ liên hệ

- Thông tin về các văn bản chỉ đạo,điều hành của Cơ quan thực hiện Chương trình, bao gồm:

+ Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điềuhành, giám sát, đánh giá của Cơ quan thực hiện Chươngtrình (số văn bản và ngày tháng ban hành, tên văn bản và nội dung văn bn)

+ Văn bản hướng dẫn, chđạo của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình (svăn bản và ngày tháng ban hành, tên văn bản và nội dung văn bản)

+ Văn bản hướng dẫn, đôn đốc củaVăn phòng Ban chỉ đạo (số văn bản và ngày tháng banhành, tên văn bản và nội dung văn bản)

II. Kết quả thực hiện Chươngtrình

II.1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án:

Căn cứ mục tiêu, nội dung, sản phẩm,kinh phí được giao, Cơ quan thực hiện Chương trình đánh giá kết quả thực hiệncủa từng nhiệm vụ, dự án cụ thể, nêu rõ khối lượng công việc đã hoàn thành củatừng nhiệm vụ, dự án (Chi tiết tại Phụ lục 3 gửi kèm).

Đối vi những nhiệmvụ, dự án chưa hoàn thành hoặc chưa triển khai thực hiện đề nghị nêu rõ khốilượng công việc chưa triển khai, lý do và phương hướng xử lý.

II.2. Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ca Cơ quan thực hiệnChương trình, cần tập trung vào các nội dung sau đây:

- Về việc ban hành các văn bản liênquan đến biến đổi khí hậu, cần nêu được:

+ Danh mục các văn bản về ứng phóvới biến đổi khí hậu do Cơ quanthực hiện Chương trình ban hành trong giai đoạn2010-2015

+ Danh mục các văn bản về ứng phóvới biến đổi khí hậu do Cơ quan thực hiện Chươngtrình đang xây dựng trong giai đoạn 2010-2015

+ Danh mục các văn bản về ứng phóvới biến đổi khí hậu do Cơ quan thực hiện Chươngtrình dự kiến xây dựng và ban hành trong giai đoạn 2016-2020

+ Danh mục các văn bản (chiếnlược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển) được lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu do Cơ quan thực hiện Chương trình chủ trì trong giai đoạn 2010-2015

+ Danh mục các văn bản (chiến lược, chương tnh, quy hoạch,kế hoạch phát triển) được lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu do Cơ quan thựchiện Chương trình dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2016-2020.

- Về các giải pháp ứng phó với biếnđổi khí hậu, nước biển dâng, cần nêu được:

+ Các giải pháp ứng phó trong giaiđoạn ngắn hạn (2011-2020)

+ Các giải pháp ứng phó trong giai đoạn dài hạn (sau năm 2020)

- Về các mô hình thí điểm ứng phó vớivới biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cần nêu được:

+ Tên, mục tiêu, quy mô, kết quảcủa từng mô hình thí điểm

+ Ưu điểm, hạn chế của từng môhình thí điểm

+ Số người hưởng lợi từ mỗi môhình thí điểm

+ Sinh kế người dân được tạo ra thông qua từng mô hình thí điểm

+ Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường thông qua việc triển khai mô hình thí điểm

+ Khả năng nhân rộng của từng mô hình thí điểm.

- Về nhận thức, cần nêu được:

+ Tỷ lệ (%) cán bộ, công chức,viên chức và người lao động thuộc Cơ quan thực hiện Chương trình được nâng caonhận thức về biến đổi khí hậu và tác động của biếnđổi khí hậu.

+ Tỷ lệ(%) người dân (đối với các tnh, thành phố trựcthuộc TW) được tiếp cận với thông tin, kiến thức vềbiến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu.

III. Nguồn lực thực hiện Chươngtrình

- Tổng kinh phí được giao giai đoạn2010-2015 (đơn vị tính: triệu đồng):

Trong đó:

+ Vốnsự nghiệp:

+ Vốn đầu tư:

Nêu rõ:

+ Nguồn vốn trung ương:

+ Nguồn vốn địa phương:

+ Nguồn vốn nước ngoài:

+ Nguồn vốn khác:

Tổng hợp kinh phí được giao và kinh phí thực hiện của từng nhiệm vụ, dự án theo mẫu tại Phụ lục 1 và Phụlục 2 gửi kèm.

IV. Hiệu quả của Chương trình

- Nêu bật được sự hỗ trợ của quốc tếcho Cơ quan thực hiện Chương trình để triển khai các hoạt động ứng phó với biếnđổi khí hậu trong giai đoạn 2010-2015, bao gồm:

+ Tên các dự án về biến đổi khíhậu do quốc tế hỗ trợ trong giai đoạn 2010 - 2015,

+ Quy mô của dự án

+ Kinh phí thực hiện

+ Kếtquả đạt được

+ Đitượng thụ hưởng

- Nêu rõ những tác động của Chươngtrình đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương.

V. Những tồn tại, hạn chế trongquá trình thực hiện Chương trình và nguyên nhân

- Nêu rõ những nhiệm vụ, dự án đãthực hiện nhưng khả năng đến hết năm 2015 chưa hoàn thành, nêu lý do và đề xuấthướng xử lý?

- Nêu rõ những nhiệm vụ, dự án đãđược xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu do Cơ quanthực hiện Chương trình ban hành nhưng chưa được triển khai trong giai đoạn2010-2015, nêu lý do và đề xuất hướng xử lý?

- Nêu rõ những khó khăn, tồn tạitrong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

+ Trong quy trình đề xuất danh mụcnhiệm vụ, dự án, phân bổ vốn và giao vốn hàng năm;

+ Trong cơ chế điều phối và phi hợp (giữa trung ương và địa phương hoặc giữa các Bộ, ban, ngành ởTrung ương hoặc giữa các cơ quan ở địa phương);

+ Trong tiếp cận các thông tin vềChương trình;

+ Trong công tác theo dõi, giámsát, báo cáo, đánh giá Chương trình.

VI. Đề xuất, kiến nghị

Nêu những đề xuất, kiến nghị của Cơquan thực hiện Chương trình (trọng tâm là cho kế hoạch ứng phóvới biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020).


TÊN CƠ QUAN THC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:………………

Phụ lục 1

TỔNGHỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CTMTQG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2010 –2015 (NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ)

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Danh mục nhiệm vụ

Kinh phí được phê duyệt

Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2010 - 2015

Tổng kinh phí thực hiện

Tổng cộng

Trong đó

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

Tng số

1

Nhiệm vụ 1

2

Nhiệm vụ 2

Ghi chú:

- Cột b: Tên nhiệm vụchuyên môn đã được giao vốn trong giai đoạn 2010-2015

- Cột c: Ghi theo Quyếtđịnh phê duyệt nhiệm vụ

- Cột d: Ghi tổng số vốn đãgiao cho nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015

- Cột e đến cột k: Ghi sốkinh phí đã thực hiện được đến hết năm 2015 và chitiết theo từng năm, riêng năm 2015 ước thực hiện đến hết năm.

TÊN CƠ QUAN THC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:………………

Phụ lục 2

TỔNGHỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CTMTQG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2010 –2015 (NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Danh mục nhiệm vụ

Kinh phí được phê duyệt

Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2010 - 2015

Tổng kinh phí thực hiện

Tổng cộng

Trong đó

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

Tng số

1

Dự án 1

2

Dự án 2

Ghi chú:

- Cột b: Tên dự án đầu tưđã được giao vốn trong giai đoạn 2010-2015

- Cột c: Ghi theo Quyếtđịnh phê duyệt dự án

- Cột d: Ghi tổng svốn đã giao cho dự án trong giai đoạn 2010-2015

- Cột e đến cột k: Ghi sốkinh phí đã thực hiện được đến hết năm 2015 và chi tiết theo từng năm, riêngnăm 2015 ước thực hiện đến hết năm.

TÊN CƠ QUAN THC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:………………

Phụ lục 3

DANHMỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUGIAI ĐOẠN 2010 – 2015

TT

Danh mục nhiệm vụ, dự án

Thời gian thực hiện

Mục tiêu

Nội dung

Kết quả đạt được đến hết năm 2015

Các nội dung chưa thực hiện được

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

1

Nhiệm vụ số 1

2

Nhiệm vụ số 2

...

Ghi chú:

- Cột b: Tên các nhiệm vụ,dự án đã được giao vốn trong giai đoạn 2010-2015

- Cột c, d, e: Ghi theoQuyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự án

- Cột f: Ghi rõ các kết quđạt được của nhiệm vụ, dự án ước đến hết năm 2015

- Cột g: Ghi rõ các nộidung chưa thực hiện được của nhiệm vụ dự án so với Quyết định phê duyệt nhiệmvụ, dự án.