TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3475 TCT/PCCS
V/v phần mềm máy tính

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 15866/CT-ĐTNN ngày 9/7/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2 Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghệ phần mềm quy định: “Phần mềm được hiểu là chương trình, tài liệu mô tả chương trình, tài liệu hỗ trợ, nội dung thông tin số hoá”.

- Theo công văn số 2515/BKHCN-CNC ngày 29/92004 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì “các sản phẩm mô tả trong công văn số AC004-03 ngày 14/12/2003 của Công ty Nissan Techno Vietnam là các sản phẩm dữ liệu thiết kế, phân tích đồ hoạ được lưu trữ dưới dạng điện tử số hoá theo định dạng của hệ phần mềm hỗ trợ thiết kế CAD (Computer Aid Design) và chương trình phần mềm cho thiết kế đồ hoạ” thuộc sản phẩm phần mềm trong phạm vi quy định tại Điều 2 của Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghệ phần mềm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương