BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3476/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất thiết bị đã qua sử dụng phục vụ các sự kiện lớn

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng;
- Công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại Đường Trời Đỏ.
(Địa chỉ: Tòa nhà VC House, 399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 3157/UBND-VXngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và công văn sốSKL-XNK2013-01 ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Công ty TNHH Tiếp thị và Thương mạiĐường Trời Đỏ (Skyline Red Co.Ltd) về việc tạm nhập tái xuất thiết bị đã qua sửdụng phục vụ cho các sự kiện lớn của thành phố, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Tiếp thị vàThương mại Đường Trời Đỏ (Skyline Red Co.Ltd) được tạm nhập tái xuất máy chiếucông nghệ kỹ thuật số và các thiết bị đi kèm đã qua sử dụng (danh sách kèmtheo) theo hợp đồng cho thuê thiết bị số CONTRACT/SKL-BOCATEC/2013-001 ký ngày12 tháng 4 năm 2013 với Công ty Bocatec Sales and Rent GmbH $ Co KG (Đức).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng:Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

3. Trong thời gian tạm nhập, trườnghợp sử dụng, vận hành thiết bị, Công ty phải được sự đồng ý của Bộ Thông tin vàTruyền thông.

4. Trường hợp nhập khẩu thiết bịvào Việt Nam, không tái xuất thì phải được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyềnthông và phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành.

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).tamvm

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

DANH MỤC

THIẾTBỊ TẠM NHẬP TÁI XUẤT
(kèm theo công văn số 3476/BCT-XNK ngày 22 tháng 4 năm 2013)

STT

Mô tả

Số seri

Nhãn hiệu

Nước sản xuất

Số lượng (Bộ)

1

Máy chiếu Projector công nghệ xử lý ánh sáng kỹ thuật số, độ sáng: 26.000 AL.HD 26

1190117308, 1190118040, 1190118269, 1190118266, 1190118287.

BARCO

Đức

5

2

Thấu kính tỷ lệ 2- 2.8:1 số seri

3660720A01226, 3660720A01230, 3660751A000006, 3660720A01054, 3660720A01056.

BARCO

Đức

5

3

Controlling- Picture Controlling - Wing - Vioso Working Engine/ Máy tính xử lý, kiểm soát hình ảnh trình chiếu và dây cáp kết nối tín hiệu

AV-Stumpfl

Đức

1