BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3476/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kínhgửi: Tổng Công ty May 10-CTCP

Trả lời công văn số 1644/CV-M10 ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Quý Tổng Công ty về tiền lương làm căn cứ tínhđóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho các doanhnghiệp thực hiện việc xây dựng và chuyển đổi từ hệ thống thang lương, bảnglương do Nhà nước quy định sang hệ thống thang lương, bảng lương do doanhnghiệp tự quyết định theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012, ngày 24 tháng6 năm 2015 Văn phòng phòng Chính phủ có văn bản số 4807/VPCP-PL thông báo ýkiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiệncông văn số 848/UBTVQH13 -CVĐXH ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban thường vụQuốc hội. Theo đó, từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 đến trước ngày 01 tháng 01 năm2016, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanhnghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nướcquy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theochế độ tiền lương do Nhà nước quy định; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, tất cảcác doanh nghiệp phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương dodoanh nghiệp quyết định. Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đangphối hợp với các cơ quan hướng dẫn thực hiện vấn đề này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội xin trả lời để Quý Tổng Công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để báo cáo);
-
Lưu: VP, BHXH.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga