BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 3476/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng gỗ Huê tận dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Bình

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 124/HQQB-NV ngày 19tháng 3 năm 2007 của Quý Cục về việc đề nghị xem xét việc phân loại mặt hàng“gỗ Huê tận dụng”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện việc phân loại hàng hoá, thì mặt hàng gỗ Huê tận dụng gồm: cành,ngọn, gốc, rễ, bai gỗ (phần gỗ loại ra trong quá trình cưa, đẽo thân cây, đãđược bóc vỏ, bỏ giác, có hình dạng mảnh nhỏ), thuộc nhóm 4403, mã4403.99.90.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Cục thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc