BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------------------------

Số: 3478 /BTTTT-VP

V/v: Chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2011

và triển khai Chương trình công tác năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Các Sở Thông tin và Truyền thông

Để chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai Chương trình công tác năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2011 và dự kiến Chương trình công tác năm 2012.

Nội dung báo cáo ngắn gọn, tập trung đánh giá kết quả hoạt động lớn, nổi bật; nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; các bài học kinh nghiệm; những kiến nghị, đề xuất…Các số liệu thống kê theo mẫu phụ lục kèm theo.

Báo cáo xin gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 05/12/2011 để tổng hợp.

Địa chỉ : Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điện thoại 043.943.4100 -Fax 04.38263477

Email: [email protected] .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Trọng Phát