BỘ TAI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3478/TCHQ-KTTT
V/v mã số hàng fax modem

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2273 HQTP.NV ngày 09/7/2003 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng fax modem nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tham khảo cơ sở dữ liệu hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Mặt hàng fax modem (hay modem) nếu được thiết kế hoàn chỉnh để chuyển đổi tín hiệu từ kỹ thuật số sang tín hiệu tương tự hoặc ngược lại để truyền dữ liệu thông quan mạng điện thoại công cộng, thì thuộc mã số 8517.50-Thiết bị khác, dùng cho hệ thống đường dây truyền tải hoặc hệ thống số, mã số chi tiết 851750.10- modems. Không phân biệt lắp trong hay lắp ngoài máy tính cá nhân.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn