VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3478/VPCP-QHQT
V/v sửa đổi các Hiệp định để gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Phát triển GTĐT Hà Nội do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (vănbản số 28/TTr-NHNN ngày 26tháng 3 năm 2015); căn cứ Quyết định số 855/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2015 củaChủ tịch nước về việc sửa đổi các Hiệp định để gia hạn thời gian thực hiện Dựán “Phát triển giao thông đô thị Hà Nội” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ,căn cứ Thông báo ý kiến của Chủ tịch nước (văn bản số 724/VPCTN-TH-m ngày 07tháng 5 năm 2015), Phó Thủ tướng Chínhphủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếnhành các thủ tục với WB để hoàn tất việc sửa đổi các Hiệp định để gia hạn thờigian thực hiện Dự án.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Dự toán cụ thể các chi phí phátsinh trong quá trình gia hạn;

- Bố trí nguồn ngân sách của Thànhphố để thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh do việc gia hạn;

- Đôn đốc, chỉ đạo Chủ đầu tư vàcác đơn vị liên quan:

+ Tập trung xử lý những vấn đề tồntại làm chậm tiến độ thực hiện Dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công dứt điểm cáchạng mục còn lại và tốc độ giải ngân để giải ngân hết số vốn vay để hoàn thànhDự án trong thời gian được gia hạn, tránh tình trạng tiếp tục xin gia hạn;

+ Báo cáo Chính phủ để báo cáo Chủtịch nước kết quả triển khai thực hiện Dự án theo định kỳ hàng năm và cuối mỗinăm cho đến khi Dự án kết thúc từng hợp phần và toàn bộ Dự án, nguyên nhân vàlý do cụ thể của việc chậm tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, PL, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.QHQT (3).AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp