VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3479/VPCP-KTN
V/v cấp phép chế biến than của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản ViệtNam (công văn số 1639/TKV-TN ngày 02 tháng 4 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tàinguyên và Môi trường (công văn số 1522/BTNMT-ĐCKS ngày 04 tháng 5 năm 2010),Công thương (công văn số 3919/BCT-CNNg ngày 19 tháng 4 năm 2010) về việc cấpphép chế biến than của Tập đoàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét các vấn đề cụ thể để cấpgiấy phép chế biến than cho các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoángsản Việt Nam theo quy định của Luật khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý