BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 347TYCT/NV4
V/v trích để lại tiền thu lệ phí công chứng, chứng thực

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1227/ CT.NV ngày 18/12/2002 của Cục thuế tỉnh Long An về việc trích nộp tiền thu phí, lệ phí công chứng, chứng thực, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục I và điểm 2.1, mục II, phần A Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT /BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên tịch Bộ Tài chính -Bộ Tư pháp thì Uỷ ban nhân dân huyện có xã thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/71998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được trích để lại 30% (ba mươi phần trăm) số tiền lệ phí công chứng, chứng thực thu được để sử dụng vào các nội dung chi phục vụ công tác thu lệ phí theo quy định.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp các huyện thuộc tỉnh Long An có xã thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa thì được trích để lại 30% tiền phí công chứng, chứng thực thu được.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương