BỘ QUỐC PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 18/2020/QĐ-TTg
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/BCĐ-BĐ
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Căn cứ Kế hoạch số 346/KH-BCĐ và Hướng dẫn số 347/HD-BQP ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 18).

Ngày 10/3/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 18 đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ bằng hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Trên cơ sở kết luận tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 18 thống nhất bổ sung và làm rõ một số nội dung vào Hướng dẫn số 347/HD-BQP ngày 26/02/2021 như sau:

1. Về đối tượng cấm bay, hạn chế bay:

- Đối tượng cấm bay: Thực hiện theo Quyết định 18/2020/QĐ-TTg .

- Đối tượng hạn chế bay: Chỉ thiết lập đối với các đối tượng sân bay, cảng hàng không, biên giới.

2. Trường hợp khu vực cấm bay, hạn chế bay (trường bắn, thao trường, sân bay, cảng hàng không...) nằm trên nhiều địa phương: Giao cho địa phương nơi có đặt sở chỉ huy, cơ quan điều hành của công trình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan để thực hiện nội dung đã quy định.

3. Định kỳ hằng năm, các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay sẽ được điều chỉnh, cập nhật, do vậy chỉ thiết lập cấm bay, hạn chế bay đối với những đối tượng, khu vực được quy định tại Quyết định 18/2020/QĐ-TTg đã có đầy đủ văn bản pháp lý.

4. Về thống nhất các mẫu biểu: Các mẫu biểu, hướng dẫn chi tiết và ví dụ minh họa có trong phụ lục đính kèm.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

5. Về tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân cấp tỉnh chủ trì, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm cơ quan thường trực và Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan phụ trách kỹ thuật. Quá trình thống kê và báo cáo được thực hiện từng cấp từ dưới lên trên theo thứ tự: Đơn vị cơ sở quản lý trực tiếp, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân cấp huyện và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân cấp tỉnh.

- Ban Chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành Trung ương hiệp đồng với các địa phương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền đứng chân trên địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp trong quá trình thực hiện (thống kê, báo cáo, đo đạc, bổ sung thông tin).

- Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ phối hợp với các Bộ, ban, ngành tổ chức kiểm tra các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đ kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, đạt yêu cầu chất lượng và tiến độ thời gian (kế hoạch kiểm tra, xác minh sẽ thông báo bằng văn bản).

6. Tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch số 346/KH-BCĐ ngày 26/02/2021.

7. Đầu mối tiếp nhận kết quả: Cục Bản đồ/BTTM (Địa chỉ: Số 2 ngõ 198, đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Lưu ý: Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

8. Đầu mối liên hệ hỗ trợ, giải đáp:

- Cục Tác chiến/BTTM (Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Dương, Phó Trưởng phòng Quân chủng, ĐTQS: 069.531.324, DĐ: 0985.523.191): Giải đáp các nội dung liên quan đến phạm vi, đối tượng thực hiện của Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg và các quy định về công tác quản lý, cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

- Cục Bản đồ/BTTM (Đồng chí Thượng tá Phạm Thanh An, Phó Trưởng phòng Bản đồ-Viễn thám, ĐTQS: 069.573.222, DĐ: 0988.528.809, email: Flycam.cambay1[email protected]: Giải đáp các nội dung về kỹ thuật./.

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trư
ng Ban Chỉ đạo (để chỉ đạo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (09);
- Các đầu mối trực thuộc BQP (73);
- Cổng Thông tin điện tử BQP/C20;
- C51, C62;
- Lưu: VT. TA181.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐO
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC BẢN ĐỒ

Thượng tá Bùi Yên Tĩnh