TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/GSQL-GQ2
V/v thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam
(72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số MEVN/ 2013/CV-02 ngày 8/4/2013của Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam v/v khai và làm thủ tục hải quanđối với hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về người khai hải quan: Căn cứ quy định tại Điều5 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, trường hợp Công tythực hiện quyền nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa sau đó bán cho khách hàng tạiViệt Nam theo quy định thì khách hàng của Công ty không được đứng tên trên tờkhai, làm thủ tục hải quan.

2. Về việc miễn thuế: Đối tượng miễn thuế và hồ sơthủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 3 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty TNHHMitsubishi Electric Việt Nam được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha