BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/TCT-TNCN
V/v giải đáp chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 61115/CT-HTr ngày 01/12/2014của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động bán cổ vật củacá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

1) Về Thuế GTGT:

- Tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT như sau:

“4. Tổ chức,cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT thì không phải kêkhai, tính thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản, kể cả trường hợp bán tài sảnđang sử dụng để bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.”

2) Về thuế TNCN

- Tại điểm a, khoản 1 Điều 2 TT 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN như sau:

“1. Thu nhập từ kinhdoanh

Thu nhập từ kinhdoanh thu nhập có được từ hoạt độngsản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vựcsau:

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghềkinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinhdoanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.”

3) Về việc cấp hóađơn

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính Phủ quy định vềhóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định vềcấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chứckhông phải là Doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinhhoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổchức không phải là Doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tănghoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quanthuế không cấp hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp cá nhânkhông kinh doanh bán cổ vật cho Bảo tàng thì cá nhân không phải kê khai, nộpthuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không cấp hóađơn lẻ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội đượcbiết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan