BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3483/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1020/HQBD-NV ngày 28/05/2007 của Cục Hải quan Bình Dương về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu thanh lý do hư hỏng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục II phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính thì thời điểm tính thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, thuế nhập khẩu được tính theo trị giá tính thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Theo nội dung nêu tại công văn số 1020/HQBĐ-NV ngày 28/05/2007 của Cục Hải quan Bình Dương thì lô hàng lúa mạch của công ty Masan mở tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu nay xin chuyển loại hình tiêu thụ trong nước thì theo quy định tại mục III phần C của Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính sẽ thay đổi về thời hạn nộp thuế, còn giá trị tính thuế vẫn theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai. Như vậy công ty không được tính thuế theo giá bán lại lô hàng này cho cơ sở trong nước.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Bình Dương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An