VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3483/VPCP-KGVX
V/v quyết định quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đàotạo tại công văn số 1991/BGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc bổ sunggiải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành về dự thảo Quyết định quy địnhđiều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạtđộng đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trườngđại học, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trìcuộc họp làm việc với Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp,Bộ Nội vụ trao đổi thống nhất về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dựthảo mới nhất Quyết định quy định điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, chophép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sápnhập, chia, tách, giải thể trường đại học theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ nêu tại công văn số 401/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 01 năm 2013, sớm hoànthiện lại dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định