BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3486/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
-
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
(Số 4 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Thành ph Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1198/CĐTNĐ-TC ngày18/6/2015, công văn số 779/CĐTNĐ-TC ngày 05/5/2015 của Cục Đường thủy nội địaViệt Nam và công văn 467/CT-KTT ngày 27/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướngmắc về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo trì đườngthủy nội địa của Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 15. về vấn đề này, căn cứ ýkiến của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 10. 003/BGTVT-TC ngày 31/7/2015,Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 884/KTNN-TH ngày 24/7/2015 và của Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về mức thuế suất 10%.

Căn cứ các hướng dẫn trên, về nguyên tắc, hoạt động duy tu,sửa chữa, bảo trì đường thủy nội địa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị giatăng, thuế sut 10%.

Tuy nhiên, theo trình bày của Cục Đường thủy nội địa ViệtNam tại công văn số 779/CĐTNĐ-TC ngày 05/5/2015: “Năm 2012 Cục ĐTNĐ Việt Namgiao kế hoạch cho Đoạn Quản lý ĐTNĐ số 15 thực hiện công tác quản lý, bảo trìvà được Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải cấp kinh phí đã bao gồm thuế GTGT đầura.

Đoạn Quản lý ĐTNĐ số 15 đã triển khai thực hiện theo đúng nhiệmvụ Cục ĐTNĐ Việt Nam giao, đã hạch toán và nộp thuế GTGT đầy đủ. Tuy nhiên, năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán tại CụcĐTNĐ Việt Nam và kết luận việc dự toán cho cáccông trình quản lý, bảo trì có tính thuế GTGT 10% là chưa đúng quy định tại Mục II Khoản 2.2.1điểm c Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày30/01/2008 về việc hướng dẫn chế độ qun lý, thanh toán, quyết toán kinhphí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảotrì đường thủy nội địa. Việc tính đầy đủ giátrị công trình bảo trì (có cả thuế GTGT) chỉ áp dụng cho Cục ĐTNĐ Việt Nam khi ký hợp đồng kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa với doanh nghiệp, đơn vịsự nghiệp có chức năng quản lý, bảo trì đường thủy nộiđịa thuộc cơ quan giao thông địa phương. DoĐoạn Quản lý ĐTNĐ số 15 là đơn vị Trung ương được giao dự toán ngân sách không phải là đơn vị thực hiện đấu thu, đặt hàng giao kế hoạch do vậy không phải nộp thuế GTGT.

Năm 2013, triển khai kết luận của Kiểm toán Nhà nước, CụcĐTNĐ Việt Nam phê duyệt dự toán quản lý, bảotrì đường thủy nội địa cho Đoạn Quản lý ĐTNĐsố 15 và không phê duyệt thuế GTGT. Đoạn đã thực hiện theo đúng dự toán Cục duyệt và không hạch toán thuế GTGT đầu ra, thuếGTGT đu vào được hạch toán trực tiếp vào chi phí. Do đó, Bộ Tài chính, Bộ Giao thôngVận tải cũng không cấp kinh phí cho đơnvị nộp thuế GTGT.

Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế nêu trên: Đoạn Quản lý đườngthủy nội địa số 15 không phải kê khai, điềuchỉnh lại các hóa đơn GTGT đã xutcho Cục Đường thủy nội địa Việt Nạm đối vớihoạt động duy tu, sửa chữa, bảo trì đường thủynội địa trong năm 2013 và không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đu vàotương ứng với doanh thu từ hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo trì đường thủy nội địa này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Cục Đườngthủy nội địa Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Vụ PC, CST, HCSN - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
-Lưu: VT, CS
(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn