BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3486/TM-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2003 (năm thứ 1) của dự án đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH APOLLO (Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 30/CV /AL ngày 28/7/2003 của Công ty TNHH APOLLO về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2003;

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất; Khoản 2 Điều 57 Nghị định này thì nông dược đặc chủng được phép nhập khẩu để thực hiện dự án nông nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ công văn số 899/CV-KNKL-CLT ngày 28/7/2003 của Cục Khuyến nông Bộ Nông nghiệp cho phép Công ty được nhập khẩu rêu để sử dụng cho trồng hoa; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Bộ Thương mại xác nhận Công ty TNHH APOLLO được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu rêu đặc chủng và đá xốp để giữ nước ẩm (trong nước chưa sản xuất được) để sản xuất hoa các loại trong năm 2003 (là năm thứ nhất) với giá trị nhập khẩu khoảng 510.000 USD. Cụ thể:

- Rêu (mã HS 0604 10 00) 50 tấn 10.000 USD

- Đá xốp dùng để giữ ẩm cây (6803 00 00) 500.000 miếng 500.000 USD

Danh mục này nằm trong phạm vi của kế hoạch nhập khẩu năm 2003 đã được Sở thương mại tỉnh Lâm Đồng duyệt tại các văn bản số 491/DL &TM ngày 14/7/2003 và số 421/DL &TM ngày 12/6/2003.

2- Chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty tại tỉnh Lâm Đồng, không miễn thuế với phân bón doanh nghiệp đưa ra các cơ sở khác để gia công trồng trọt. Nguyên liệu sản xuất nhập khẩu không được nhượng bán.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu