BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------
Số: 3488/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Hướng dẫn chế độ tiền lương.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Trả lời công văn số 6370/NHNo-LĐTL ngày 14/9/2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về vướng mắc khi thực hiện chế độ tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Về nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời gian nâng bậc lương
Theo quy định tại khoản 4 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương thì các trường hợp nâng bậc lương sớm hoặc rút ngắn thời hạn nâng bậc lương được quy định như sau:
a) Trong thời gian giữ bậc, người lao động 2 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ngành, lĩnh vực thì được rút ngắn 1 năm (12 tháng) thời hạn xét nâng bậc lương.
b) Trong thời gian giữ bậc, người lao động 2 năm liền được tặng bằng khen cấp Bộ thì được rút ngắn 1 năm (12 tháng) thời hạn xét nâng bậc lương.
c) Người lao động được tặng bằng khen của tỉnh, thành phố thì được tính tương đương với bằng khen của Bộ để xem xét nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương.
d) Người lao động đủ điều kiện để nâng bậc lương sớm hoặc rút ngắn thời hạn nâng bậc lương theo quy định nhưng hiện hưởng lương ở bậc cuối cùng của ngạch lương thì không được bảo lưu thành tích này khi đủ tiêu chuẩn xếp sang ngạch lương mới.
2. Về xếp lương đối với viên chức quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, viên chức không còn đảm nhận chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng thì xếp lại lương theo công việc mới, chức vụ mới, không bảo lưu hệ số lương cũ, hoặc chuyển sang hệ số lương mới tương đương, không kết hợp nâng ngạch lương.
3. Việc nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?