TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/GSQL-GQ2
V/v thực hiện HĐGC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 502/HQQNg-NVngày 25/04/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về thời hạn thực hiện và thanhkhoản HĐGC, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2, khoản 3, Điều 4Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính quy định"Mọisự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia công (kể cảgia hạn hợp đồng) được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng trước thời điểm hợp đồnggia công hết hiệu lực và thông báo phụ lục này với cơ quan hải quan trước hoặccùng thời điểm thương nhân Việt Nam (sau đây gọi tắt là thương nhân) làm thủtục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ lục hợp đồng đó. Phụ lục hợpđồng gia công có đầy đủ chữ ký, con dấu như hợp đồng gia công theo quy định tạiĐiều 2 Thông tư này).

2. Khoản 2, khoản 3, Điều 4 Thôngtư số 117/2011/TT-BTC quy định"Nếu một hợp đồng gia công có thời hạnhiệu lực trên một năm thì có thể tách hợp đồng thành nhiều phụ lục để thựchiện. Thời gian thực hiện của mỗi phụ lục không quá một năm. Trường hợp đặcbiệt thời gian gia công một sản phẩm vượt quá một năm thì hợp đồng/phụ lục hợpđồng gia công thực hiện theo từng sản phẩm (như: gia công đóng tàu, sửa chữatàu biển, …)".

3. Điểm a, khoản 2, Điều 21 Thôngtư số 117/2011/TT-BTC quy định"…Đối với những hợp đồng gia công táchra thành nhiều phụ lục để thực hiện thì thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản đối vớitừng phụ lục hợp đồng gia công thực hiện như thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản hợpđồng gia công."

Do vậy, nếu Công ty TNHH Côngnghiệp nặng Doosan VN khi tách thành các phụ lục hợp đồng phải thanh khoản theotừng phụ lục hợp đồng, không chờ đến khi hợp đồng gia công kết thúc mới thựchiện thanh khoản.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi cầnnghiên cứu kỹ Thông tư số 117/2011/TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiệntheo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha