BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/LĐTBXH-LĐTL
V/v trả lời kiến nghị của Tập đoàn Hồng Hải

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời công văn số 97/BKH-QLKKT ngày 07 tháng 01 năm 2010của quý Bộ về việc trả lời một số kiến nghị của Tập đoàn Hồng Hải, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4487/VPCP-KTTH ngày 02/7/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời một sốkiến nghị của Tập đoàn Hồng Hải với Trường trực Ban Bí thư, ngày 14/8/2009 BộLao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc gặp và trao đổi trực tiếp vớiđại diện của Tập đoàn Hồng Hải gồm ông Davy Lo - Giám đốc Phòng Thương vụ tạiViệt Nam và ông Trần Hạnh Dân - thành viên Ban chấp hành công đoàn, Trợ lýPhòng Thương vụ tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđã thông tin đầy đủ về:

- Nội dung và giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa,ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm hạn chế tranh chấp lao động và đìnhcông xảy ra;

- Cơ chế, chính sách tiền lương trong nền kinh tế thị trườngở Việt Nam và vai trò của doanh nghiệp, của người lao động;

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam nhằm đápứng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua trao đổi, Tập đoàn Hồng Hải cũng thấy được vai trò,trách nhiệm của doanh nghiệp về những vấn đề nêu trên.

2. Những kiến nghị của Tập đoàn Hồng Hải gửi Thủ tướng Chínhphủ

a) Về hạn chế tranh chấp lao động và đình công không đúngtrình tự pháp luật quy định.

Việc xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúngtrình tự pháp luật quy định là điều các bên không mong muốn, làm ảnh hưởng đếncả doanh nghiệp, người lao động và môi trường đầu tư chung. Vì vậy, Đảng vàChính phủ Việt Nam đang tập trung chỉ đạo: nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy địnhcủa pháp luật lao động, pháp luật công đoàn cho phù hợp với thực tế: thành lập Ủyban Quan hệ lao động, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động nhằm hỗ trợ,tăng cường đối thoại xã hội; thúc đẩy thương lượng và ký kết thỏa ước lao độngtập thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; kiểm tra, thanhtra việc thực hiện pháp luật lao động; kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượnghoạt động của tổ chức công đoàn….

b) Về chính sách tiền lương

Luật pháp lao động tôn trọng quyền tự chủ của người lao độngvà người sử dụng lao động theo nguyên tắc thị trường, cụ thể; trên cơ sở mứclương tối thiểu do Chính phủ công bố, người sử dụng lao động được quyền xâydựng hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lương cho từng công việc cụ thểtheo nguyên tắc Chính phủ quy định để thỏa thuận và trả lương cho người laođộng; các chế độ phúc lợi do hai bên thương lượng, thống nhất và ghi trong thỏaước lao động tập thể, hợp đồng lao động làm căn cứ thực hiện, trong quá trìnhxây dựng và thực hiện nếu vi phạm thì phải thông qua đối thoại, thương lượng đểgiải quyết, nếu không thống nhất được thì giải quyết tranh chấp lao động theoquy định hiện hành.

c) Về chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực

Hiện nay, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ doanh nghiệpđưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài. Tuy nhiên, Nhà nước đã ban hànhchính sách hỗ trợ đối với người học nghề và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đàotạo nghề như: chính sách tín dụng ưu đãi về tín dụng đối với học sinh, sinhviên (Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007); chi phí dạy nghề của doanhnghiệp được trừ khi tính thu nhập chịu thuế (khoản 5, Điều 55 Luật Dạy nghề);tín dụng đầu tư (Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006); đấu thầu, đặthàng, giao nhiệm vụ dạy nghề bằng ngân sách (Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày14/3/2008). Vì vậy, Tập đoàn Hồng Hải có thể áp dụng các quy định trên bảo đảmphù hợp với điều kiện thực tế của mình.

d) Về vấn đề xuất khẩu lao động

- Theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việctại nước ngoài theo hợp đồng thì doanh nghiệp được phép đưa người lao động ViệtNam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thờihạn. Thực tế, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội đã cho phép Tập đoàn Hồng Hải đưa 265 lao động nghề chế tạo khuôn đithực tập nâng cao tay nghề tại Đài Loan và Trung Quốc với thời hạn 01 năm. Vìvậy, đề nghị Tập đoàn Hồng Hải rà soát lại việc thực hiện pháp luật về đưangười lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nângcao tay nghề trong Tập đoàn;

- Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng thì doanhnghiệp được xem xét, cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làmviệc ở nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanhnghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Vì vậy, Tập đoànHồng Hải không được phép thành lập doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ đưa ngườilao động đi làm việc ở nước ngoài. Trước mắt, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội xin ghi nhận ý kiến của Tập đoàn Hồng Hải để nghiên cứu, xem xét khi sửađổi, bổ sung quy định hiện hành.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, trả lời Tập đoàn Hồng Hải.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân