UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 349/SXD-KTKHXD &HT
V/v điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty tư vấn xây dựng Nhà Việt.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 40/BQL ngày 29/3/2013 của Ban quản lýcác dự án đầu tư và xây dựng thành phố Quảng Ngãi; Công văn số 02/VB-Cty ngày28/3/2013 của Công ty tư vấn xây dựng Nhà Việt về việc điều chỉnh dự toán chỉnhxây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán côngtrình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy địnhmức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợptác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuêmướn lao động và Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiệnnhư các năm trước đây.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, để không làmchậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và thi công công trình; đề nghịquý Ban và Công ty tiếp tục thực hiện điều chỉnh dự toán theo Công văn số 1097/SXD-KTKHXD &HT ngày 23/11/2011 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểumới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP Khi Bộ Xây dựngcó văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo Nghị địnhsố 103/2012/NĐ-CPcủaChính phủ và Ủy bannhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng sẽ có văn bảnhướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng theo Nghị định số103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Xây dựng đề nghị quý Ban và Công ty căn cứ hướng dẫn trên để thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Trang tin thành phần Sở Xây dựng tại Website tỉnh Quảng ngãi (để đăng tải);
- Lưu: VT, KTKHXD&HT (Kh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng