BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 349/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắk.

Trả lời Công văn số 3939/CT-THNVDT ngày 05/10/2009 của CụcThuế tỉnh Đắc Lắk hỏi về chính sách thuế. Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng vănbản quy phạm pháp luật như sau:

1/ Đối với Công ty cà phê 49:

Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000của Chính phủ về thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai quyđịnh đối tượng được Nhà nước cho thuê đất:

"Tổ chức kinh tế sử dụng đất để sản xuất, kinhdoanh"

Tại điểm 2 mục I phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanhbằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nướcquy định đối tượng phải nộp tiền thuê đất:

"Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối sau ngày01/01/1999."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cà phê 49 thuộctỉnh Đắc Lắk được Nhà nước giao đất sau ngày 01/01/1999 để sản xuất nông nghiệp(trồng cà phê) thì thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiềnthuê đất. Đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh Đắc Lắk chỉ đạo các sở, ngành liênquan kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty cà phê 49 và ký Hợp đồng thuê đấtvới Công ty theo quy định để có căn cứ thu tiền thuê đất.

2/ Đối với chuyển quyền thuê đất của Công ty cổ phần chếbiến lâm sản và xuất khẩu Thăng Long:

Tại điểm 2b mục II phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thuế thu nhập doanh nghiệpquy định:

"2. Các trường hợp chuyển quyền thuê đất thuộc diệnchịu thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất:

… b) Chuyển quyền thuê đất cùng với cơ sở hạ tầng trên đất,công trình kiến trúc trên đất (bao gồm cả bán tài sản gắn liền với đất thuê theohình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà bên mua tài sản phải làm thủ tục thuêđất với Nhà nước theo quy định của Luật đất đai).

Đối tượng chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất,chuyển quyền thuê đất nêu tại điểm 1, 2 phần này có phát sinh thu nhập đềuthuộc diện chịu thuế, không phân biệt hình thức, thủ tục chuyển quyền như: chothuê lại đất thuê của Nhà nước; chuyển nhượng lại phần vốn góp quyền sử dụngđất, quyền thuê đất; chuyển quyền thông qua hình thức cơ quan Nhà nước ra quyếtđịnh thu hồi và chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần chếbiến lâm sản và xuất khẩu Thăng Long bán tài sản trên đất (nhà xưởng) gắn liềnvới đất thuê cho Công ty TNHH Hiền Thái Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắk đã ra quyếtđịnh thu hồi đất của Công ty cổ phần chế biến lâm sản và xuất khẩu Thăng Longđể bàn giao cho Công ty TNHH Hiền Thái thuê đất với lý do Công ty cổ phần chếbiến lâm sản và xuất khẩu Thăng Long nhượng bán tài sản cho Công ty TNHH Hiền Tháithì Công ty cổ phần chế biến lâm sản và xuất khẩu Thăng Long thuộc diện chịuthuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương