THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 349/TTg-KTN
V/v điều chỉnh ranh giới và diện tích KCN Amata, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 550/UBND-CNN ngày 20 tháng 01 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạivăn bản số 884/BKH-QLKKT ngày 16 tháng 02 năm 2009 và của Bộ Xây dựng tại vănbản số 234/BXD-KTQH ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc điều chỉnh ranh giới vàdiện tích khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý điều chỉnh ranh giới và diện tích khu công nghiệpAmata, tỉnh Đồng Nai như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bảnnêu trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng Nai chỉ đạo các cơquan liên quan của Tỉnh và chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà Bộ Xây dựng để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp nàytheo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và đấtđai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: QHQT, TH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải