BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3490/BGDĐT-CTHSSV
V/v hưởng ứng và triển khai các cuộc thi viết "Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến"

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cácsở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 861/KH /BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐNT-HLHPNVN-HKHVN về việc phối hợp thực hiện phong tràothi đua"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học2012 - 2013"ngày 31 tháng 8 năm 2012 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụnữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2011ban hành"Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của tròchơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinhviên" giai đoạn 2011 - 2015. Ngày 25 tháng 3 năm 2013 Bộ Giáo dụcvà Đào tạo đã phối hợp với trung ương Đoàn TNCS HCM, Hội đồng đội Trung ương vàCông ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến - Egame phát động cuộc thi viết "Ýtưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến" dành cho các em họcsinh trên toàn quốc nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trên internet,phát triển tư duy sáng tạo, đóng góp ý tưởng xây dựng những trò chơi có ýnghĩa, mang tính giáo dục cao góp phần đẩy lùi trò chơi độc hại, bạo lực trênthị trường, gây ảnh hưởng xấu đến các em học sinh, gia đình và toàn xã hội.

Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi, BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội đồng đội các tỉnh, thành phố hưởng ứng, hướng dẫn, triển khai, chỉ đạovà phát động rộng rãi cuộc thi tới các đơn vị trong phạm vi mình quản lý.

- Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trênwebsite:

www.Chinhphucvumon.vn

- Địa chỉ liên hệ với đơn vị tổ chức:

Hội đồng Đội Trung ương, số 64 Bà Triệu - Hoàn Kiếm- Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: Anh Trần Văn Tuấn -0904377772

Anh Đỗ Đức Duẩn - 0986193388

- Email: ytuong@egame.vn

- Giải đáp thắc mắc: Anh Phạm Ngọc Thập -0988008000

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển